Přejít k hlavnímu obsahu
x

Výuka

.

Učební plán

Učební plán – 1. stupeň ZŠ

 

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

(vyučovací předmět)

Ročník

Celkem

z toho disponibilní hodiny

1.

D

2.

D

3.

D

4.

D

5.

D

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7

2

7

3

7

3

6

1

6

1

43

10

Anglický jazyk

       

3

 

3

 

3

 

9

0

Matematika a její aplikace

Matematika

4

 

4

1

4

1

4

1

4

1

24

4

Informatika

Informatika

           

1

 

1

 

2

0

Člověk a jeho svět

 

Prvouka

2

 

2

 

2

         

6

0

Vlastivěda

           

1

1

2

 

4

1

Přírodověda

           

1

 

1

1

3

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

0

Výtvarná výchova

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

7

0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

0

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

0

Celkem

 

18

2

18

4

21

4

22

3

23

3

118

16

 

 

20

22

25

25

26

 

 

 

Učební plán – 2. stupeň ZŠ

 

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

(vyučovací předmět)

Ročník

Celkem

z toho disponibilní hodiny

6.

D

7.

D

8.

D

9.

D

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4

1

4

 

3

2

4

1

19

4

Anglický jazyk

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Druhý cizí jazyk

 

 

2

 

2

 

2

 

6

0

Matematika a její aplikace

Matematika

3

2

4

 

4

1

4

1

19

4

Informatika

Informatika

1

 

1

 

1

 

1

 

4

0

Člověk a společnost   

Dějepis

2

 

1

 

2

 

1

1

7

1

Občanská výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

0

Člověk a příroda

 

 

Fyzika

1

1

2

 

1

 

1

1

7

2

Chemie

0

 

0

 

1

1

2

 

4

1

Přírodopis

2

 

2

 

1

1

1

 

7

1

Zeměpis

2

 

2

 

1

 

1

1

7

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

 

1

 

1

 

0

 

3

0

Výtvarná výchova

2

 

2

 

1

 

1

 

6

0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

8

0

Výchova ke zdraví

   

1

 

1

     

2

0

Člověk a svět práce

 

Práce s technickými materiály

1

 

 

 

 

 

1

 

1

0

Příprava pokrmů

 

 

 

 

 

 

1

0

Volba povolání

 

 

 

 

1

 

 

 

1

0

Volitelné předměty

viz Poznámky k učebnímu plánu

 

 

0

2

0

1

0

1

4

4

Celkem

 

25

4

27

3

26

6

25

6

122

18

 

29

30

32

31

 

 

 

.

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Druhý cizí jazyk je vyučován jako povinný od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. V rámci vzdělávací oblasti "Svět práce" je v 6. a 9. ročníku zařazen v jednom pololetí vyučovací předmět Příprava pokrmů a ve druhém pololetí vyučovací předmět Práce s technickými materiály.

Zařazení volitelných předmětů
  • V  7. – 9. ročníku si každý žák vybírá z nabídky volitelných předmětů platné pro daný školní rok. Počet hodin volitelných předmětů v daném ročníku je stanoven učebním plánem.
  • Žáka do volitelného předmětu přihlašuje jeho zákonný zástupce, a to písemnou formou.
  • Výběr volitelného předmětu je platný po celý školní rok, během školního roku nelze již zvolené volitelné předměty měnit.
  • Vzhledem k tomu, že volitelné předměty reflektují schopnosti, zájmy i nadání jednotlivých žáků, vyučují se v menších skupinách.
  • Skupina volitelného předmětu je otevřena při minimálním počtu 10 a maximálním počtu 30 žáků.
  • Počet žáků ve volitelném předmětu, který je realizován ve specializované učebně, je dán kapacitou učebny.
Seznam nabízených volitelných předmětů:
Informatika, Seminář z dějepisu, Seminář z přírodopisu, Seminář ze zeměpisu,
Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z matematiky, Osobnostní výchova,
Finanční gramotnost, Technické činnosti, Mediální výchova, Konverzace v anglickém jazyce,
Užité výtvarné techniky, Vaření, Sportovní výchova, Seminář z českého jazyka,
Matematicko-fyzikální seminář      
Organizace výuky jinak než ve vyučovacích hodinách.

Výuku lze organizovat i jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v bloku). Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v blocích) a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy jsou délka přestávek a ukončení vyučovací jednotky stanoveny podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků (např. výtvarná výchova, pracovní činnosti, některé volitelné předměty).

------------------------------------------------------------
Prevence dotazníky