Přejít k hlavnímu obsahu
x

Výuka

.

Učební plán

Učební plán – 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Ročník Celkem z toho disponibilní hodiny
1. D 2. D 3. D 4. D 5. D
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7 2 7 3 7 3 6 1 6 1 43 10
Anglický jazyk         3   3   3   9 0
Matematika a její aplikace Matematika 4   4 1 4 1 4 1 4 1 24 4
Informační a komunikační technologie Informatika                 1   1 0
Člověk a jeho svět   Prvouka 2   2   2           6 0
Vlastivěda             1 1 2   4 1
Přírodověda             2   1 1 4 1
Umění a kultura Hudební výchova 1   1   1   1   1   5 0
Výtvarná výchova 1   1   1   2   2   7 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2   2   2   2   2   10 0
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1   1   1   1   1   5 0
Celkem   18 2 18 4 21 4 22 3 23 3 118 16
    20 22 25 25 26    

 

Učební plán – 2. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Ročník Celkem z toho disponibilní hodiny
6. D 7. D 8. D 9. D
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4 1 4   3 2 4 1 19 4
Anglický jazyk 3   3   3   3   12 0
Druhý cizí jazyk     2   2   2   6 0
Matematika a její aplikace Matematika 3 2 4 0 4 1 4 1 19 4
Informační a komunikační technologie Informatika 1               1 0
Člověk a společnost     Dějepis 2   1 1 2   2   8 1
Občanská výchova 1   1   1   1   4 0
Člověk a příroda     Fyzika 1 1 2   2   1 1 8 2
Chemie 0   0   1 1 2   4 1
Přírodopis 2   2   1 1 1   7 1
Zeměpis 2   2   1   1 1 7 1
Umění a kultura Hudební výchova 1   1   1   1   4 0
Výtvarná výchova 2   2   1   1   6 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2   2   2   2   8 0
Výchova ke zdraví     1   1       2 0
Člověk a svět práce   Práce s technickými materiály 1           1   1 0
Příprava pokrmů             1 0
Volba povolání         1       1 0
Volitelné předměty viz Poznámky k učebnímu plánu     0 2 0 1 0 1 4 4
Celkem   25 4 27 3 26 6 26 5 122 18
  29 30 32 31    

 

.

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Druhý cizí jazyk je vyučován jako povinný od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. V rámci vzdělávací oblasti "Svět práce" je v 6. a 9. ročníku zařazen v jednom pololetí vyučovací předmět Příprava pokrmů a ve druhém pololetí vyučovací předmět Práce s technickými materiály.

Zařazení volitelných předmětů
  • V  7. – 9. ročníku si každý žák vybírá z nabídky volitelných předmětů platné pro daný školní rok. Počet hodin volitelných předmětů v daném ročníku je stanoven učebním plánem.
  • Žáka do volitelného předmětu přihlašuje jeho zákonný zástupce, a to písemnou formou.
  • Výběr volitelného předmětu je platný po celý školní rok, během školního roku nelze již zvolené volitelné předměty měnit.
  • Vzhledem k tomu, že volitelné předměty reflektují schopnosti, zájmy i nadání jednotlivých žáků, vyučují se v menších skupinách.
  • Skupina volitelného předmětu je otevřena při minimálním počtu 10 a maximálním počtu 30 žáků.
  • Počet žáků ve volitelném předmětu, který je realizován ve specializované učebně, je dán kapacitou učebny.
Seznam nabízených volitelných předmětů:
Informatika, Seminář z dějepisu, Seminář z přírodopisu, Seminář ze zeměpisu,
Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z matematiky, Osobnostní výchova,
Finanční gramotnost, Technické činnosti, Mediální výchova, Konverzace v anglickém jazyce,
Užité výtvarné techniky, Vaření, Sportovní výchova, Seminář z českého jazyka,
Matematicko-fyzikální seminář      
Organizace výuky jinak než ve vyučovacích hodinách.

Výuku lze organizovat i jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v bloku). Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v blocích) a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy jsou délka přestávek a ukončení vyučovací jednotky stanoveny podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků (např. výtvarná výchova, pracovní činnosti, některé volitelné předměty).

.

Rozmístění učeben pro školní rok 2019/20

Klikni zde
------------------------------------------------------------
Prevence dotazníky