Přejít k hlavnímu obsahu
x

Přehled projektů

.

Školní projekty

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II

Od 1. 2. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky ve výši 2.313.347,- Kč z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Náš projekt má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011377 a nazvali jsme jej Projektové dny ZŠ Šumavská. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

 • CLIL ve výuce v ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole (ZŠ)
 • Projektový den mimo školu (ZŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
 • Klub pro účastníky ŠD - klub zábavné logiky a deskových her
 • Projektový den v ŠD
 • Projektový den mimo ŠD

Projekt budeme realizovat 2 roky, skončí dne 31. 1. 2021.

Evropské strukturální a investiční fondy

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce - I

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).

Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce. Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.

Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které je zájmovým sdružením právnických osob – 26 středních a vyšších odborných škol v kraji.

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 28402-12/2016-59 ze dne 30. 8. 2017 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne 2. 10. 2017 byla byla naší škole poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017.

Projekt Senioři a děti společně … nejen ve školách

Projekt realizuje organizace Společně, o.p.s. a financuje jej MPSV a Společně, o.p.s.

Projekt je realizován v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 a klade si za cíl zamezit exkluzi a neúctě vůči seniorům, která se v dnešní době objevuje ve stále větší míře. Za tímto účelem se uskuteční v pěti krajích a na 40 školách a sociálních zařízeních besedy pro děti 2. stupně ZŠ a dětí z dětských domovů zprostředkované osobami 55+ (lektory) na téma mezigeneračních vztahů. Lektor dětem přibližuje problémy stáří a možnosti soužití generací. Snaží se komunikovat se všemi dětmi, každému z nich dát prostor k vyjádření, k reakcím na dotazy.

Tento projekt navazuje na předchozí projekt, který byl stejného zaměření, pouze byl určen pro děti 1. stupně ZŠ.
Projekt byl přijat velice příznivě jak ze strany pedagogů, tak ze strany dětí.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I

Od 1. 2. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Náš projekt má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002814 a nazvali jsme jej Moderní formy výuky ZŠ Šumperk, Šumavská 21. Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: další vzdělávání pedagogů s různou časovou dotací, CLIL ve výuce, realizaci klubu zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.

Projekt budeme realizovat 2 roky, skončí dne 31. 1. 2019.

Evropské strukturální a investiční fondy