Přejít k hlavnímu obsahu
x

Školní parlament

Představujeme

Školní žákovský parlament

Je mezičlánkem vedení školy a žáků
Skládá se ze zástupců žáků 4. - 9. ročníku, kteří se účastní schůzek školního parlamentu a jsou hlavními organizátory akcí
Na organizaci akcí školy se podílí dobrovolníci z dalších tříd

Význam školního parlamentu

1) tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy, učiteli a vedením školy,
2) poskytuje žákům možnost svými názory a připomínkami se podílet na rozvoji školy,
3) dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek,
4) žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky,
5) parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (za podané návrhy, za plnění přijatých úkolů,aj.),
6) pomáhá při organizaci celoškolních akcí,
7) podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň,
8) uplatňuje demokratické principy myšlení,
9) zvyšuje prestiž a vytváří tradici,
10) slouží jako prevence nežádoucího chování (pořádání akcí).

Řád školního parlamentu

Povinnosti člena školního parlamentu

1. Účastnit se všech jednání parlamentu
2. Zastupovat třídu při řešení problémů
3. Přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky
4. Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu

Práva člena školního parlamentu

1. Vyslovit svůj názor
2. Účastnit se, pokud možno, všech akcí školního parlamentu
3. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy
4. Radit se s třídou
5. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

Obecná ustanovení

1. Volby do parlamentu proběhnou vždy na začátku školního roku (v září).
2. Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu a jeho zástupce.
3. Parlament se bude scházet 1 - 2x za měsíc. Mimořádnou schůzku může svolat kterýkoli člen prostřednictvím předsedy.
4. Z každého jednání parlamentu bude pořízen zápis (nástěnka, web).

Řád školního parlamentu byl schválen dne 4. 10. 2007 jednohlasně.