Přejít k hlavnímu obsahu
x

Základní informace

Základní škola Šumperk, Šumavská 21

Naše škola je dlouhodobě úspěšně fungující základní škola, která nabízí kvalitní základní vzdělání i příjemné učební prostředí s velmi dobrým materiálním zázemím. Dobrou úroveň vzdělávání zajišťuje zkušený pedagogický sbor, který vytváří pozitivní pracovní klima.

Historie školy se datuje od roku 1975. V současné době poskytuje vzdělávání žákům z celého města 
a některých okolních obcí. Výuka probíhá většinou ve 3 paralelních třídách v ročníku, průměrná naplněnost tříd se pohybuje okolo 21 žáků. V současné době má škola celkem 27 tříd.

Škola nabízí základní vzdělávání s ohledem na individuální možnosti dětí, pomáhá žákům se specifickými poruchami učení a chování, vytváří vhodné podmínky pro nadané žáky a mimoškolní aktivity řízené vlastními pedagogickými pracovníky. Zapojuje se do četných projektů a soutěží. 
V běžných třídních kolektivech integrujeme žáky s podpůrnými opatřeními (na základě doporučení odborných pracovišť), významně se rozvinula péče o žáky mimořádně nadané, pro jejichž vzdělávání si škola vypracovala vlastní systém. Jsme škola, která zajišťuje jazykovou přípravu z českého jazyka pro žáky-cizince. Dlouhodobě u nás pracuje školní žákovský parlament. Součástmi školy jsou školská zařízení – školní družina a školní jídelna.

Žirafa

Od školního roku 2011/2012 se ve všech ročnících plně vyučuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Život, radost, fantazie (Žirafa), který zohledňuje reálné nároky současného života 
a respektuje osobnost i hranice schopností každého žáka. Škola se výrazně jednostranně neprofiluje, zaměřuje se na poskytování kvalitního základu všeobecného vzdělání pro všechny. Školní vzdělávací program nabízí v 7. – 9. ročníku volitelné vyučovací předměty, které vycházejí vstříc zájmům 
a individuálním dispozicím jednotlivých žáků. Výuka anglického jazyka je pro zájemce zajištěna již od 
1. ročníku, jako povinná začíná od 3. ročníku. Od 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk (německý nebo ruský). Kvalitu poskytovaného vzdělávání prověřují státní testy, dále objednané komerční testy 
a zcela pravidelně vlastní evaluační nástroje, které se v praxi velmi dobře osvědčily – umožňují objektivní zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaného vzdělání. Pravidelně je vyhodnocována klasifikace žáků, jejich úspěšnost při přijímání na střední školy, výsledky jejich čtvrtletních prací 
i jejich úspěchy v soutěžích, olympiádách apod. Všem žákům se umožňuje spolupodílet se na životě a řízení školy prostřednictvím svých volených zástupců do školního žákovského parlamentu.

Vybavení

Škola má velmi dobré materiální zázemí – disponuje dostatečným počtem kmenových učeben a 15 odbornými pracovnami (4 učebny cizích jazyků, 2 odborné učebny pro informatiku, odborné pracovny pro fyziku, přírodopis, chemii, zeměpis, dějepis, výtvarnou výchovu a hudební výchovu, dále školní dílna a cvičná kuchyň). Škola je velmi dobře vybavena prostředky informačních 
a komunikačních technologií a využívá vlastní počítačovou lokální síť připojenou k internetu. 
K výuce cizích jazyků slouží jazyková laboratoř vybavená žákovskými pracovišti se sluchátky. K dispozici je žákovská knihovna. Všichni vyučující byli vybaveni notebookem, prakticky ve všech kabinetech školy nechybí multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, scanner). Ve 20 učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, v dalších 9 učebnách jsou na podporu názornosti výuky stabilně využívány dataprojektory. Ve dvou učebnách jsou nově instalovány interaktivní panely. Informovanost rodičů o prospěchu a chování jejich dětí je zajištěna  prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Materiální zázemí školy dále tvoří dvě tělocvičny (gymnastická s parketovou podlahou a velká tělocvična s umělým povrchem pro kolektivní sporty). Venkovní sportovní areál s atletickým oválem 
a dětským hřištěm využívá také školní družina při pobytu žáků venku. Celý stadion má umělý povrch, 
k dispozici jsou hřiště pro kolektivní sporty, místa pro atletiku či odpočinková zóna. Prostory šaten 
i hlavního vstupu zabezpečuje mj. monitorovací systém, což přispívá k větší ochraně majetku školy i majetku žáků. Prostor před školou včetně školního sportovního areálu monitoruje kamerový systém Městské policie Šumperk. Volný čas o velké přestávce mohou žáci trávit ve velké tělocvičně, nejmladší žáci využívají prostranství před školou. Prostory chodeb jsou vhodně doplněny lavičkami. Škola disponuje dostatečným počtem sociálních zařízení.

Čas před i po vyučování může až 210 žáků z 1. stupně trávit v 7 odděleních školní družiny (provozní doba začíná v 6:00 hodin a končí v 16:30 hodin). Všechny její prostory jsou velmi dobře materiálně zabezpečeny, celkově se zde podařilo vytvořit velmi estetické a podnětné prostředí. Pro mimoškolní aktivity nabízí škola i školní družina svým žákům řadu zájmových kroužků s různým zaměřením.

Moderní vybavení školní kuchyně odpovídá požadavkům příslušných norem. Výdej i objednávání stravy se realizuje pomocí čipů, je zavedeno přihlašování a odhlašování stravy přes internet. Ve školní jídelně si žáci mohou také zakoupit svačinky. Náležitý pitný režim je vhodně zajištěn.

Otevřená škola a KRAPŠ

Škola je otevřena spolupráci s mnoha partnery, úzce spolupracuje s ustavenou školskou radou, zřizovatelem a rodičovským spolkem s názvem Klub rodičů 
a přátel šestky (KRAPŠ). Zvýšená pozornost se věnuje komunikaci se žáky i rodiči – ve škole je zavedena schránka důvěry, je umožněna elektronická komunikace včetně schránky na webových stránkách školy. Pro prezentaci na třídních schůzkách využívají třídní učitelé předem zpracovanou osnovu důležitých společných sdělení tak, aby byla zachována jednotnost v informování zákonných zástupců žáků. Škola je otevřená také okolí, a to jak dětem (především prostřednictvím školního dětského hřiště 
a sportovního areálu, akcemi pro mateřské školy), tak i dospělým, kteří navštěvují školou organizované aktivity, a organizacím, jež si ve škole pronajímají prostory.

Stručně z historie naší školy

Škola byla otevřena ve školním roce 1974/75. V té době měla celkem 26 tříd, v nichž se učilo 730 žáků. Přímo "přeplněna" byla v letech 1984 – 1988, kdy se ve 32 – 34 třídách učila víc než tisícovka žáků (nejvíce to bylo 1091 žáků).

V průběhu let doznala změn i samotná budova. V letech 1983 – 1984 se v přízemí části budovy C přistavěly tři učebny, a tak se získal potřebný "komornější" prostor pro první třídy.

Škola prošla i několika specializacemi. Nedlouho po jejím otevření, v letech 1976 – 1978, zde byly zřízeny sportovní třídy se specializací na sportovní gymnastiku. V osmdesátých letech to byla rozšířená výuka matematiky – v každém ročníku se jednalo o jednu třídu. Od roku 1993 do roku 2001 jsme měli dvě třídy s rozšířenou výukou jazyků (angličtina, francouzština a němčina). V lednu 1994 se Základní škola Šumperk, Šumavská 21 stala právním subjektem.