Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zápis

Informace - zápis k plnění povinné školní docházky

Termín

Zápis k plnění povinné školní docházky proběhne v tomto termínu:

             středa 3. 4. 2024 od 12 do 17 hodin

           čtvrtek 4. 4. 2024 od 8 do 15 hodin

Škola může přijmout až 88 žáků do 1. ročníku.

Zápis

Registrace žádosti o přijetí dítěte na naši školu probíhá elektronicky od 1. 3. 2024

Podrobné informace k průběhu zápisu do 1. ročníku

            Kritéria pro přijetí do základní školy

            Інструкція щодо електронної реєстрації та подачі заяви про прийом дитини

            Критерії для прийому дітей до закладніх шкіл

Plakát k zápisu

Informace o ochraně osobních údajů

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zápis je povinný pro šestileté děti narozené do 31. srpna a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena povinná školní docházka. Žádost o zápis do 1. ročníku podává zákonný zástupce. Zákonný zástupce dítěte může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí. Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Dle ustanovení § 3a odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění, je zápis k povinné školní docházce složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Potřebné doklady

Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může školu v době zápisu písemně požádat o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dodatečný odklad plnění povinné školní docházky

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Možnost nástupu do 1. ročníku pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (viz § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Další informace

 • Výuka žáků 1. ročníku zpravidla probíhá v samostatném odděleném prostoru školy, kde je školní režim upraven pro potřeby pozvolného přechodu dětí z předškolního na základní vzdělávání.
 • S nástupem dítěte do školy jsou kladeny i na rodiče určité povinnosti, proto při zápisu obdrží zákonní zástupci seznam pomůcek a potřeb, které doporučujeme dětem opatřit.
 • Nejpozději v průběhu června budou rodiče nastávajících prvňáčků pozváni do školy ke krátké informativní schůzce, na které budou zároveň představeny třídní učitelky. Pozvánka s termínem bude zaslána včas prostřednictvím e-mailu.
 • Našim budoucím prvňáčkům nabízíme příměstský tábor. Děti se nenásilnou formou her a různých aktivit během několika dnů seznámí s prostředím školy, vyzkouší si výuku nanečisto, projdou si všechna zákoutí školy a budou na první dny v září lépe připraveny.

Co škola nabízí

Proč si pro své dítě zvolit právě naši školu?

 • Základní škola Šumperk, Šumavská 21, také nazývána „Šestka“, je dlouhodobě úspěšně fungující škola.
 • Ve škole působí zkušený pedagogický sbor, naši učitelé jsou zárukou profesionálního přístupu.
 • Vzdělávání probíhá ve vlídné a přátelské atmosféře.
 • Pestrou nabídkou volitelných předmětů a zájmových kroužků rozvíjíme osobnost žáků.
 • Nabízíme základní vzdělávání s ohledem na individuální možnosti dětí – pomáháme žákům se specifickými poruchami učení a chování, máme také zpracovaný vhodný systém péče o žáky mimořádně nadané.
 • Školní poradenské pracoviště pomáhá žákům i rodičům – nabízíme služby výchovného poradce, školního psychologa, speciálního pedagoga a školního metodika prevence negativních jevů.
 • Škola disponuje velmi dobrým materiálním a technickým zázemím, které je jednou z nezbytných podmínek kvalitního vzdělávání.
 • Jsme škola otevřená spolupráci s rodiči, zřizovatelem a dalšími partnery, kteří svým dílem přispívají k vytváření pozitivního vztahu žáků i veřejnosti ke škole a ke vzdělávání.
 • Již mnoho let u nás pracuje Školní žákovský parlament, žáci tak mají možnost spolupodílet se na životě a řízení školy prostřednictvím svých volených zástupců.
 • Pro žáky v 1. ročníku máme praxí osvědčené postupy pro jejich zdárnou adaptaci z předškolního na základní vzdělávání.
 • Pro nastávající prvňáčky organizujeme prázdninový předškolní tábor.
 • Ve vybraných třídách nabízíme výuku matematiky podle prof. Hejného, v českém jazyce v 1. ročníku nabízíme výuku genetickou metodou.
 • Ve škole působí již mnoho let dětský pěvecký sbor otevřený pro další zájemce.
 • Problémy ve škole řešíme okamžitě, nic nezametáme pod koberec. Říká se, že jsme na žáky nároční, neskrýváme, že máme nastaveny požadavky na znalosti žáků „trochu výše“ a důsledně vyžadujeme dodržování školního řádu pro všechny. Na druhé straně se nám však daří naplňovat naší vizi „Vychovat slušného a vzdělaného člověka, jako základ prožití plnohodnotného života“. Naši absolventi zpravidla nemají problém s přechodem na střední školu, kde se adaptují velmi dobře a jejich znalosti ze základní školy jim umožňují zvládat náročné učivo studijních oborů s maturitou.

Vybavení školy

Kromě kmenových učeben mají žáci k dispozici další moderně vybavené prostory:

 • 2 učebny výpočetní techniky,
 • 4 učebny pro výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština),
 • 4 odborné pracovny pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis),
 • odborná učebna pro výuku dějepisu,
 • odborná učebna pro výtvarnou výchovu,
 • odborná učebna pro hudební výchovu,
 • školní dílna,
 • školní cvičná kuchyňka,
 • keramická dílna s pecí,
 • gymnastická tělocvična,
 • velká tělocvična pro míčové sporty,
 • venkovní sportovní areál s atletickým oválem a dětským hřištěm. 

Kvalitní školní vzdělávací program

Od školního roku 2011/2012 se ve všech ročnících školy vyučuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Život, radost, fantazie (Žirafa), který se zaměřuje na zohlednění reálných nároků současného života, přičemž respektuje osobnost i hranice schopností každého žáka. Škola se jednostranně neprofiluje, zaměřuje se hlavně na poskytování kvalitního základu všeobecného vzdělání pro všechny. Školní vzdělávací program nabízí v 7. – 9. ročníku volitelné vyučovací předměty, které vycházejí vstříc zájmům a individuálním dispozicím jednotlivých žáků. Nabídka volitelných předmětů se každým rokem mírně obměňuje podle možností školy a zájmu žáků; máme zpracovány výukové obsahy těchto volitelných předmětů:

 • Informatika,
 • Seminář z dějepisu,
 • Seminář z přírodopisu,
 • Seminář ze zeměpisu,
 • Seminář z fyziky,
 • Seminář z chemie,
 • Seminář z matematiky,
 • Matematicko-fyzikální seminář,
 • Seminář z českého jazyka,
 • Osobnostní výchova,
 • Vaření,
 • Technické činnosti,
 • Mediální výchova,
 • Užité výtvarné techniky,
 • Konverzace v anglickém jazyce,
 • Finanční gramotnost,
 • Sportovní výchova.

Výuka anglického jazyka je pro zájemce zajištěna již od 1. ročníku, jako povinná začíná od 3. ročníku. Od 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk (německý nebo ruský).

Nově od 1. 9. 2022 vyučujeme informatiku od 4. až do 9. ročníku s cílem rozvíjet digitální kompetence žáků. Nabízíme i kybernetický zájmový kroužek (na 2. stupni školy).

Kvalitu poskytovaného vzdělávání prověřují státní testy, dále objednané komerční testy a zcela pravidelně vlastní evaluační nástroje, které se v praxi velmi dobře osvědčily – umožňují objektivní zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaného vzdělání.

Školní družina

Uvědomujeme si, že i rodiče jsou klidnější, když vědí, že je o jejich děti dobře postaráno i v době po ukončení vyučování. O smysluplné využití volného času dětí 1. – 5. ročníku se stará odborně kvalifikovaný tým vychovatelek školní družiny.

V sedmi odděleních máme místo až pro 210 dětí. Kromě výchovy mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a kroužků, umožňujeme žákům i přípravu na vyučování.

Naše školní družina se pravidelně zapojuje do celorepublikové akce „Celé Česko čte dětem“ a každý den si děti spolu se svými vychovatelkami čtou.

Vědomosti a dovednosti získané ve škole si děti upevňují v různých zábavných programech, např.:

 • Malování a skládání draků, při kterém se děti rozloučí s létem.
 • Sbíraní kaštanů pro zvířátka z obory.
 • Předvánoční pečení perníčků a příprava překvapení pro rodiče i děti z mateřinek.
 • Jen co napadne sníh, děti bobují „O sněhovou pusinku“.
 • Vítání jara a soutěž o nejkrásnější kraslici.
 • Prožití pohádkové noci s knížkami a panem spisovatelem Andersenem.
 • Chystání dárků pro maminky na druhou květnovou neděli.
 • Oslava Dne dětí.
 • Velkolepý karneval na závěr školního roku

Školní jídelna

Součástí školy je i moderní školní kuchyně, která odpovídá požadavkům příslušných norem. Jídelní lístek je sestavován dle zásad správné výživy – vaříme zdravou stravu, která odpovídá výživovým normám. Plnohodnotné obědy se skládají nejen z hlavních jídel, ale i polévek, příloh, zeleninových salátů a nápojů. Dítě si může denně mimo pátku vybrat ze dvou hlavních jídel. Kromě obědů připravují paní kuchařky pro zájemce i svačinky, což je pro zaměstnané maminky také vítaná pomoc. Současně školní jídelna zajišťuje dětem i pitný režim.

K pohodlnému výběru z obědového menu, přihlašování a odhlašování stravy slouží strávníkům internetová aplikace www.strava.cz, která je přístupná i prostřednictvím chytrých mobilních telefonů. Pro ty, kteří technologiím neholdují, je v jídelně školy umístěn terminál s příslušnou aplikací. Výdej i objednávání stravy se pak realizuje pomocí čipů. 

 

Něco o výsledcích školy

 • Naši žáci se pravidelně a úspěšně účastní matematické olympiády, biologické olympiády, astronomické olympiády, zeměpisné olympiády, dějepisné olympiády, chemické olympiády, olympiády v českém jazyce či konverzační soutěže v anglickém jazyce.
 • Naši žáci se opakovaně probojovali do republikového kola Čtenářského souboje (vždy se umístili na medailové pozici), náš žák v roce 2021 reprezentoval školu v celostátním kole recitační soutěže.
 • Náš žák se umístil na 1. místě i na 2. místě v celorepublikové soutěži v anglickém jazyku.
 • Naši žáci získali zlaté medaile v mezinárodní soutěži v programování robotů.
 • Naši žáci získali opakovaně krajské ocenění za nejlepší školní časopis, v roce 2017 zvítězili v celorepublikovém kole.
 • Naši absolventi jsou dobře připraveni pro svou další kariéru.
 • Naši absolventi vykazují vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách k dalšímu studiu na oborech s maturitní zkouškou i na osmileté gymnázium - dle údajů z CERMAT jsme v šumperském regionu za poslední roky nejúspěšnější škola z hlediska úspěšnosti žáků v přijímacím řízení v matematice a českém jazyce současně.
 • Naši absolventi mají velmi dobrý základ vzdělání z naší školy a bez problémů pokračují ve studiu na školách středních, kde se zpravidla velmi dobře adaptují na nové podmínky.
 • Naši absolventi sami velmi pozitivně hodnotí, jak je naše škola připravila pro další studium.

Co nabízíme mimo běžnou výuku

Šanci zpívat ve školním dětském pěveckém sboru – máme dva sbory: Ptáčata a Ptáčátka.

Děti si mohou vybrat si z pestré nabídky zájmových kroužků, např.:

 • Florbal
 • Šikovné ruce
 • Cvičeníčko
 • Keramický kroužek
 • Pohybové hry
 • Kroužek aerobiku a rytmické gymnastiky
 • Volejbal
 • Kroužek tvůrčího čtení a psaní
 • Veselá věda

a další ...