Přejít k hlavnímu obsahu
x

Výuka

.

Učební plán

Učební plán – 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Ročník Celkem z toho disponibilní hodiny
1. D 2. D 3. D 4. D 5. D
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7 2 7 3 7 3 6 1 6 1 43 10
Anglický jazyk         3   3   3   9 0
Matematika a její aplikace Matematika 4   4 1 4 1 4 1 4 1 24 4
Informační a komunikační technologie Informatika                 1   1 0
Člověk a jeho svět   Prvouka 2   2   2           6 0
Vlastivěda             1 1 2   4 1
Přírodověda             2   1 1 4 1
Umění a kultura Hudební výchova 1   1   1   1   1   5 0
Výtvarná výchova 1   1   1   2   2   7 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2   2   2   2   2   10 0
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1   1   1   1   1   5 0
Celkem   18 2 18 4 21 4 22 3 23 3 118 16
    20 22 25 25 26    

 

Učební plán – 2. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Ročník Celkem z toho disponibilní hodiny
6. D 7. D 8. D 9. D
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4 1 4   3 1 4 1 18 3
Anglický jazyk 3   3   3   3   12 0
Druhý cizí jazyk     2   2   2   6 0
Matematika a její aplikace Matematika 3 2 4 0 4 1 4 0 18 3
Informační a komunikační technologie Informatika 1               1 0
Člověk a společnost     Dějepis 2   1 1 2   2   8 1
Občanská výchova 1   1   1   1   4 0
Člověk a příroda     Fyzika 1 1 2   2   1 1 8 2
Chemie 0   0   1 1 2   4 1
Přírodopis 2   2   1 1 1   7 1
Zeměpis 2   2   1   1 1 7 1
Umění a kultura Hudební výchova 1   1   1   1   4 0
Výtvarná výchova 2   2   1   1   6 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2   2   2   2   8 0
Výchova ke zdraví     1   1       2 0
Člověk a svět práce   Práce s technickými materiály 1           1   1 0
Příprava pokrmů             1 0
Volba povolání         1       1 0
Volitelné předměty viz Poznámky k učebnímu plánu     0 2 0 2 0 2 6 6
Celkem   25 4 27 3 26 6 26 5 122 18
  29 30 32 31    

 

.

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Druhý cizí jazyk je vyučován jako povinný od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. V rámci vzdělávací oblasti "Svět práce" je v 6. a 9. ročníku zařazen v jednom pololetí vyučovací předmět Příprava pokrmů a ve druhém pololetí vyučovací předmět Práce s technickými materiály.

Zařazení volitelných předmětů
  • V  7. – 9. ročníku si každý žák vybírá z nabídky volitelných předmětů platné pro daný školní rok. Počet hodin volitelných předmětů v daném ročníku je stanoven učebním plánem.
  • Žáka do volitelného předmětu přihlašuje jeho zákonný zástupce, a to písemnou formou.
  • Výběr volitelného předmětu je platný po celý školní rok, během školního roku nelze již zvolené volitelné předměty měnit.
  • Vzhledem k tomu, že volitelné předměty reflektují schopnosti, zájmy i nadání jednotlivých žáků, vyučují se v menších skupinách.
  • Skupina volitelného předmětu je otevřena při minimálním počtu 10 a maximálním počtu 30 žáků.
  • Počet žáků ve volitelném předmětu, který je realizován ve specializované učebně, je dán kapacitou učebny.
Seznam nabízených volitelných předmětů:
Informatika, Seminář z dějepisu, Seminář z přírodopisu, Seminář ze zeměpisu,
Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z matematiky, Osobnostní výchova,
Finanční gramotnost, Technické činnosti, Mediální výchova, Konverzace v anglickém jazyce,
Užité výtvarné techniky, Vaření, Sportovní výchova, Seminář z českého jazyka,
Matematicko-fyzikální seminář      
Organizace výuky jinak než ve vyučovacích hodinách.

Výuku lze organizovat i jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v bloku). Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v blocích) a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy jsou délka přestávek a ukončení vyučovací jednotky stanoveny podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků (např. výtvarná výchova, pracovní činnosti, některé volitelné předměty).

.

Rozmístění učeben pro školní rok 2018/19

ROZPIS TŘÍD - školní rok 2018/ 2019   C 144 143 142 141  
                      5. A 3. A 4. B 4. A  
                      Bojková Vicencová Rýznarová Macháčková 4.NP
  A           B     schody AP AP SB SB  
126 125 124 123   121   119 118 117   110 109 108 107  
9.A 8.C 9. C 8.B   Učebna    8. A Výpočetní Výpočetní     5. C 4. C 3. C  
Zatloukalová Winklerová Sitová Drásalová L.   dějepisu   Drásalová R. technika II. technika I.   volná  Nevrklová Habrnalová Rozbrojová 3.NP
          DP     Kolák Kolák            
          Kampová     SB SB            
chodba                              
127 129 130 132       136 137 139            
Kabinet Učebna Učebna Kabinet   Kabinet   Kabinet Učebna Kabinet            
přírodopisu přírodopisu chemie chemie   dějepisu   matematiky fyziky fyziky     SB   SB  
  DP DP           DP              
Zatloukalová Zatloukalová Drásalová L. Drásalová L.   Kampová   Papoušková Švécarová Švécarová            
67 66 65 64   199   92 93 94   101 102 103 104  
6. C 6.A 6. B 7. B   7. A   9.B 7. C Učebna zeměpisu   1.B 5. B 3.B 1. A  
Šmehlíková Rýcová Papoušková Štětinová   Navrkal   Muroňová Pánová     Šinoglová Kroupová Tůmová Knířová 2.NP
      AP                 AP      
DP   DP     SB       DP            
chodba                            
68 69 77 78 80 86 87 89 90 91          
Výchovný Zást.řed. Sborovna Kancelář Kancelář Kabinet Knihovna Kabinet Učebna  Kabinet            
poradce Bendová   ekonoma ředitele ČJ   jazyků jazyků I. zeměpisu            
Haltmarová Lucová   Svobodová Verner Šmehlíková Muroňová Rýcová Kampová Hrochová   SB SB SB SB  
                SB              
ŠATNY   ŠATNY     200 201 202  
    2. A 2. C 2. B  
          1.NP
           
    Veselá Bednarská Křižanová  
           
chodba                       Veselá Bednarská Křižanová  
41 43 47 48   60   61 62     AP      
Dílny Kabinet Keramická Keramická    Sklad   ŠD Cvičná            
  dílen dílna pec         kuchyň     SB SB SB  
Papoušková Papoušková Winklerová Winklerová   učebnic   Petrželová Hrochová            
ODBORNÉ UČEBNY část D:       Ostatní vyučující - kabinety:            
VV Winklerová č. 196   Winklerová     CJ Jakubíková, Pešková, Brokešová (AP), Petrželová (AP), Mazáková (AP)            
HV Zerzáňová-Hilšerová   č. 195 M Rýcová, Zerzáňová     Z Hrochová, Pánová     Kab C1      
AJ2 Rýcová č. 182 SB F Drásalová R., Kolák, Kylarová     knihovna Pospíšilová Jitka     Kab C2 Plánková (AP),  Lansfeldová (AP)    
AJ3 Sitová č. 184 SB Čj Muroňová, Štětinová             Kab C3 Pospíšilová Šárka (AP)    
NJ Haltmarová č. 183 SB D Sitová              Kab C4 Balvínová (AP),  Chromá (AP)