Přejít k hlavnímu obsahu
x

Informace ke znovuotevření školy

Akce /voskovky

Informace ohledně znovuotevření školy pro některé žáky

V dohledné době bude umožněna osobní přítomnost některých žáků ve škole za současného zajištění vzdělávacích aktivit.

Tato možnost se týká těchto žáků:

 1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků a to do termínu přijímací zkoušky na střední školy.
 2. Od 25. 5. 2020 pak škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 3. V elektronické žákovské knížce jsou pro rodiče žáků připraveny ankety ke zjištění zájmu o docházku žáků do školy od výše uvedených termínů (menu Ankety).

 

Vzdělávací aktivity se realizují za těchto společných podmínek:

 1. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 2. Rozestupy mezi žáky jsou 1,5 – 2 m, v lavici vždy jeden žák.
 3. Složení skupin je neměnné.
 4. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 7. Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).

                Osoby s rizikovými faktory

                Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 1. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
 2. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) stáhněte zde. Prohlášení může zákonný zástupce také vyplnit a podepsat před vstupem do školy.

 

Pro žáky 9. ročníku pak platí další podmínky:

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 (do 10 h).
 2. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 
 3. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 4. Příprava na přijímací zkoušky bude organizována pravidelně 2 dny v týdnu, přičemž v každém dnu bude zahrnuta výuka matematiky a českého jazyka v rozsahu 2 vyučovací hodiny pro každý předmět. Po domluvě s vyučujícími lze dohodnout termín případné další individuální konzultace.
 5. Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat v pondělí a středu (případně také ve čtvrtek – podle počtu přihlášených žáků).

 

Pro žáky 1. - 5. ročníku pak platí další podmínky:

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020 (do 10 h).
 2. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 
 3. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 4. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 
 5. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 6. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 7. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

 

Po dobu pobytu žáků ve škole bude zajištěno i jejich stravování (bez svačinek). Žákům, kteří budou přihlášeni, zůstává z měsíce března nevybraných 15 obědů (případně svačinek). Strava byla od 11. 3. 2020 kvůli uzavření škol hromadně odhlášena.

Žákům 9. ročníku tak přeplatek stravného bude stačit do 31. 5. 2020.

Žákům 1. stupně bude přeplatek stačit do 12. 6. 2020, pokud tito nastoupí 25. 5. 2020 (dle plánu).

Obědy si musí přihlásit sami přes www.strava.cz, případně na telefonu 583 213 806 v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin.

Při nedostatečném stavu konta nelze obědy takto přihlásit, žák musí obědy přihlásit a zaplatit hotově v kanceláři školní jídelny.

Zůstatek konta je vidět na www.strava.cz  na úvodní stránce se jménem na konci řádku.

 

Provozní doba školy:

9. ročník:                  8:00 – 13:00            od 11. 5. 2020 příprava na přijímací zkoušky.

1. – 5. ročník            8:00 – 16:00            od 25. 5. 2020.

 

Organizace přípravy na přijímací zkoušky:

Třída             

Zač.výuky

Den

1. – 2. h

3. – 4. h

oběd

IX. A

8:30

Pondělí

ČJ

M

12:10

 

8:40

Středa

M

Čj

12:20

IX. B

8:40

Pondělí

M

Čj

12:20

 

8:30

Středa

ČJ

M

12:10

IX. C

8:50

Pondělí

M

Čj

12:30

 

8:30

Čtvrtek

ČJ

M

12:10

 

Přestávky:

při zač. vyučování v 8:30  9:15 – 9:25 svačina; 10:10 – 10:30 hřiště; 11:15 – 11:25

při zač. vyučování v 8:40  9:25 – 9:35 svačina; 10:20 – 10:40 hřiště; 11:25 – 11:35

při zač. vyučování v 8:50  9:35 – 9:45 svačina; 10:30 – 10:50 hřiště; 11:35 – 11:45

 

Způsoby předávání, vyzvedávání, omlouvání absence:

9. ročník

Příchod ke škole 10 minut před začátkem vyučování

Po vyučování/Po obědě – sami domů.

1. – 5. ročník

Příchod ke škole 10 minut před začátkem vyučování.

Po vyučování/Po obědě – sami domů nebo skupina pokračuje v určených prostorách.

Omlouvání absence

Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce na čísle 583215284 nebo na e-mail skola@6zs.cz. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, podá zákonný zástupce škole informaci o důvodu nepřítomnosti a sdělí, zda bude žák i nadále do skupiny docházet.