Přejít k hlavnímu obsahu
x

Informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

Akce /škola1

Informace k organizaci školy od 30. 11. 2020

Dne 30. 11. 2020 nastoupí do školy k prezenční výuce již všechny ročníky, přičemž v 6., 7. a 8. ročníku bude realizována střídavá výuka, vždy po týdnu se bude střídat prezenční výuka s distanční. Vyžadováno je dodržení homogenních skupin. Budou provedeny drobné úpravy v rozvrhu hodin (včas bude oznámeno).

Obecná pravidla

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vyučovací předměty v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením školního vzdělávacího programu. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Individuální konzultace ve škole – jsou umožněny (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), může být přítomen zákonný zástupce žáka (platí i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem).

Roušky – žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Větrání – vnitřní prostory budou pravidelně větrané v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Pobyt žáků venku – během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

1. stupeň ZŠ

Prezenční výuka je povinná pro všechny ročníky. Žáci jsou vyučováni podle rozvrhu hodin platného od 18. 11. 2020 (1. ročník bez půlených hodin, další drobné změny budou včas oznámeny).

2. stupeň ZŠ

9. ročník má prezenční výuku.

6., 7., 8. ročník pracuje v režimu rotační prezenční výuky (střídání celých tříd po týdnech) – cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd apod. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Budou provedeny drobné úpravy v rozvrhu hodin (včas bude oznámeno) z důvodu zajištění homogenity skupin při výuce cizích jazyků.

Organizace týdenního střídání tříd od 30. 11. 2020 (do vánočních prázdnin):

níže uvedené třídy se učí prezenčně

Týden od 30. 11.    VI. B               VII. A, B, C               

Týden od 7. 12.      VI. A, C          VIII. A, B, C              

Týden od 14. 12.    VI. B               VII. A, B, C               

Týden od 21. 12.    VI. A, C          VIII. A, B, C  

Školní družina

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Vzhledem k této podmínce je schopna naše školní družina zajistit provoz od 6 do 16:30 hodin pouze pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníku. Pro žáky z 5. ročníku nelze z personálních důvodů zajistit podmínku homogenity skupin, proto není od 30. 11. 2020 pro tyto žáky školní družina zajištěna (zaplacená úhrada za ŠD bude vrácena).

Žáci 1. – 4. ročníku budou ve školní družině zařazeni do skupin tak, aby bylo dodrženo, že jsou všichni z jedné třídy nebo ze stejného ročníku. Děti je potřeba vybavit rouškami.

Školní jídelna

Školní jídelna bude v provozu pro všechny žáky. Dotované obědy mohou odebírat žáci v prezenční výuce i žáci na distanční výuce. Žáci na prezenční výuce se stravují ve školní jídelně, žáci vzděláváni distanční formou (rotační výuka 6., 7., 8. ročník) odebírají oběd do jídlonosiče přes výdejní okénko do ulice v době od 13 do 14 hodin.

Bližší informace byly zaslány všem rodičům přes elektronickou žákovskou knížku.