Přejít k hlavnímu obsahu
x

Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy

Akce /skola

Od pondělí 8. 6. 2020 je žákům 2. stupně umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, a to zejména z těchto důvodů:

 • individuální nebo skupinové konzultace navazující na vzdělávání žáků na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020,
 • socializační aktivity,
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole,
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb,
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Vzhledem k tomu, že se jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit, má škola nárok v případě malého počtu přihlášených žáků tyto aktivity nerealizovat.

Vzdělávací aktivity se realizují za těchto podmínek:

 • Zákonný zástupce vyjádří zájem o docházku svého dítěte do školy vyplněním připravené ankety v elektronické žákovské knížce do 3. 6. 2020 (do 10 h).
 • Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané čestné prohlášení (stahujte zde). Prohlášení lze vyplnit i před školou dne 8. 6. 2020.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Rozestupy mezi žáky jsou 1,5 – 2 m, v lavici vždy jeden žák.
 • Složení skupin nemusí být neměnné.
 • Se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce na čísle 583215284 nebo na e-mail skola@6zs.cz.

Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).

             Osoby s rizikovými faktory

                Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Po dobu pobytu žáků ve škole jim bude v případě zájmu zajištěno i jejich stravování (bez svačinek). S přerušením výuky byla všem žákům strava od 11. 3. 2020 hromadně odhlášena. Žákům vznikl přeplatek stravného, který bude nyní uplatněn. Obědy si musí přihlásit sami přes www.strava.cz, případně na telefonu 583 213 806 v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin. Při nedostatečném stavu konta nelze obědy takto přihlásit, žák musí obědy přihlásit a zaplatit hotově v kanceláři školní jídelny. Zůstatek konta je vidět na www.strava.cz  na úvodní stránce se jménem na konci řádku.