Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zápis do prvního ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Termín

Zápis do prvního ročníku proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2019, informace o zápisu budou uveřejněny také v prostorách školy, v jednotlivých mateřských školách v Šumperku a prostřednictvím informačních materiálů i na dalších místech k tomu určených.

Zápis

K zápisu se dostaví šestileté děti narozené do 31. srpna 2013 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena povinná školní docházka. Žádost o zápis do 1. ročníku podává zákonný zástupce (formulář se vyplní u zápisu). Zákonný zástupce dítěte může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí. Není uvedeno, že dítě musí být při jejím podání přítomno, budeme samozřejmě rádi, když přijdete do naší školy k zápisu i se svým dítětem. Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Potřebné doklady

Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může školu v době zápisu písemně požádat o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dodatečný odklad plnění povinné školní docházky

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Možnost nástupu do 1. ročníku pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (viz § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Další informace

  • Výuka žáků 1. ročníku zpravidla probíhá v samostatném odděleném prostoru školy, kde je školní režim upraven pro potřeby pozvolného přechodu dětí z předškolního na základní vzdělávání.
  • S nástupem dítěte do školy jsou kladeny i na rodiče určité povinnosti, proto při zápisu obdrží zákonní zástupci seznam pomůcek a potřeb, které doporučujeme dětem opatřit.
  • Nejpozději v průběhu června 2019 budou rodiče nastávajících prvňáčků pozváni do školy ke krátké informativní schůzce, na které budou zároveň představeny třídní učitelky. Pozvánka s termínem bude zaslána včas prostřednictvím e-mailu.
  • Našim budoucím prvňáčkům nabízíme „Příměstský tábor“, u zápisu bude rodičům nabídnut již konkrétní termín. Děti se nenásilnou formou her a různých aktivit během týdne seznámí s prostředím školy, vyzkouší si výuku nanečisto, projdou si všechna zákoutí školy a budou na první dny v září lépe připraveny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Šumperk, Šumavská 21 od školního roku 2018/2019.

(Přijati žáci jsou uvedeni pod přiděleným registračním číslem)

274/2018 přijat/a   302/2018 přijat/a
275/2018 přijat/a   304/2018 přijat/a
276/2018 přijat/a   305/2018 přijat/a
278/2018 přijat/a   309/2018 přijat/a
279/2018 přijat/a   310/2018 přijat/a
280/2018 přijat/a   311/2018 přijat/a
281/2018 přijat/a   312/2018 přijat/a
282/2018 přijat/a   313/2018 přijat/a
283/2018 přijat/a   314/2018 přijat/a
284/2018 přijat/a   315/2018 přijat/a
285/2018 přijat/a   319/2018 přijat/a
286/2018 přijat/a   320/2018 přijat/a
287/2018 přijat/a   321/2018 přijat/a
288/2018 přijat/a   322/2018 přijat/a
290/2018 přijat/a   323/2018 přijat/a
291/2018 přijat/a   324/2018 přijat/a
292/2018 přijat/a   325/2018 přijat/a
293/2018 přijat/a   326/2018 přijat/a
295/2018 přijat/a   327/2018 přijat/a
296/2018 přijat/a   328/2018 přijat/a
297/2018 přijat/a   329/2018 přijat/a
298/2018 přijat/a   331/2018 přijat/a
299/2018 přijat/a   333/2018 přijat/a
300/2018 přijat/a   340/2018 přijat/a
301/2018 přijat/a      

V Šumperku dne 9. 4. 2018
Mgr. Viktor Verner v. r.
ředitel školy