Domů

Projekty

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.
Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).
Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.
Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.
Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které je zájmovým sdružením právnických osob – 26 středních a vyšších odborných škol v kraji.

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 28402-12/2016-59 ze dne 30. 8. 2017 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne 2. 10. 2017 byla byla naší škole poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017.

Projekt Senioři a děti společně … nejen ve školách
Projekt realizuje organizace Společně, o.p.s. a financuje jej MPSV a Společně, o.p.s. Projekt je realizován v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 a  klade si za cíl zamezit exkluzi a neúctě vůči seniorům, která se v dnešní době objevuje ve stále větší míře. Za tímto účelem se uskuteční v pěti krajích a na 40 školách a sociálních zařízeních besedy pro děti 2. stupně ZŠ a dětí z dětských domovů zprostředkované osobami 55+ (lektory) na téma mezigeneračních vztahů. Lektor dětem přibližuje problémy stáří a možnosti soužití generací. Snaží se komunikovat se všemi dětmi, každému z nich dát prostor k vyjádření, k reakcím na dotazy. Tento projekt navazuje na předchozí projekt, který byl stejného zaměření, pouze byl určen pro děti 1. stupně ZŠ. Projekt byl přijat velice příznivě jak ze strany pedagogů, tak ze strany dětí.
 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I                                  
Od 1. 2. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Náš projekt má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002814 a nazvali jsme jej Moderní formy výuky ZŠ Šumperk, Šumavská 21. Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: další vzdělávání pedagogů s různou časovou dotací, CLIL ve výuce, realizaci klubu zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči. Projekt budeme realizovat 2 roky, skončí dne 31. 1. 2019.


Projekt Bezpečná škola - ZŠ Šumperk, Šumavská 21                                                                 UKONČENO
V rámci dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování žáků naše škola realizuje Projekt s názvem Bezpečná škola - ZŠ Šumperk, Šumavská 21. Projekt, který je určený pro všechny pedagogické pracovníky naší školy, je zaměřen na vzdělávání pedagogického sboru - vycházíme z toho, že bezpečné klimamohou zajistit jen kvalifikovaní učitelé, kteří budou schopni rizikovému chování účinně předcházet, případně ho dokáží odhalit, pochopit a správně vyřešit. Projekt obsahuje tři celodenní školení pedagogického sboru s následnými supervizemi.

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_0070000183)                                    
Dnem 2. 1. 2017 se naše škola zapojila do spolupráce na projektu s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřený na podporu a rozvoj inkluzivního vzdělávání v Olomouckém kraji.  Účelem projektu je zajištění školních poradenských služeb a vymezení priorit v oblasti speciálně pedagogického a psychologického poradenství. V rámci tohoto projektu bylo ve škole zřízeno pracovní místo pro školního speciálního pedagoga, který zajišťuje konzultační, poradenské a intervenční práce.

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence základních škol 2016"                                                                                                                                            UKONČENO
Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na základních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Více zde.

Projekt OPVK, oblast podpory - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 57                            UKONČENO
Naše škola se od září 2015 zapojila do realizace nového projektu "Dílny ZŠ Šumavská Šumperk", který je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Projekt "Obědy pro děti"                                                                                                                                        
Projekt je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím školy na základě darovací smlouvy. Naše škola je do tohoto projektu zapojena od školního roku 2014/2015.


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji                                   UKONČENO
Naše škola se ve školním roce 2013/2014 zapojila do splupráce s VOŠ a SPŠ Šumperk na projektu jehož cílem je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Primární cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci uvedených škol. Naši žáci tak získali možnost sdílet odbornou učebnu střední školy pro povinnou výuku fyziky - touto formou výuky jsou motivováni k budoucímu směřování na studium technických oborů. 

Anotace projektu              Newsletter-01               Plakát              AKTUALITA - květen 2014

Projekt "Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Šumperk, Šumavská 21"                  UKONČENO

Na základě doporučení Výběrové komise a rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2013 byla naší škole schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0065 s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy Šumperk, Šumavská 21“. 
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň výuky, zvýšit její atraktivitu pro žáky prostřednictvím zvýšení kvalifikace pedagogického sboru jeho proškolením v oblastech kurikulární reformy a ve využívání ICT ve výuce. Pedagogové budou vzděláváni jak prezenční formou, tak inovativní metodou e-learningu. Projekt bude probíhat od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2014.
 

Rozvojový program pro podporu bezplatné výuky českého jazyka žáků-cizinců z třetích zemí                   

Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku na částečnou úhradu výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků – cizinců z třetích zemí.

Vyhodnocení projektu za rok 2012 je ZDE              
Vyhodnocení projektu za rok 2014 je ZDE 
Vyhodnocení projektu za rok 2015 je ZDE

Projekt "Světová škola"                                                                                                                                        
Školní rok 2016/2017 - více zde
Školní rok 2015/2016 - více zde

Projekt „EU – peníze školám“                                                                                                          UKONČENO
Škola podala na MŠMT ČR na podzim roku 2011 žádost o dotaci z projektu EU - peníze školám. Žádost byla schválena a od 1. února 2012 bylo přistoupeno k jeho realizaci. Projekt zjednodušuje základním školám získávání  evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzhledem k počtu žáků naší školy bude celková výše dotace asi 2.828.000,- Kč. Tuto částku hodláme využít k dovybavení školy prostředky informačních a komunikačních technologií. Finanční prostředky použijeme i pro individualizaci a zkvalitnění výuky zejména v nižších ročnících obou stupňů školy. Projekt ukončen 31. 7. 2014.
 
Projekt „ 21. století míří do Šumperka – modernizace učeben ZŠ“                                             UKONČENO
V roce 2011 jsme získali finanční dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Morava v hodnotě cca 2,1 mil. Kč. V rámci rozvoje infrastruktury pro vzdělávání jsme modernizovali 2 učebny výpočetní techniky (žáci teď mohou pracovat na 40 žákovských stanicích) a 4 učebny pro výuku cizích jazyků. Uvedené učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi, přičemž v jedné z jazykových učeben byla také instalována jazyková laboratoř Robotel. V rámci projektu jsme v některých učebnách cizích jazyků doplnili chybějící rozvody vody.
 
Projekt „Seznamte se s různými biotopy (zřízení zimní zahrady v prostorách školy)“                                  
V rámci podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2012 jsme v měsíci březnu 2012 požádali o příspěvek na zřízení zimní zahrady v prostorách školy, které vznikly při realizaci zateplení budovy.  
Pozn. 19. 4. 2012 nám bylo oznámeno, že náš projekt nebyl schválen k podpoře.
 
Projekt „Ovoce do škol“                                                                                                                                       
Naše škola se v roce 2010 zapojila do projektu „Ovoce do škol“. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby zdravé ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. ročníku.
Balíčky ovoce a zeleniny jsou dodávány měsíčně dle počtu žáků ve třídách. Pokud dítě v době distribuce není přítomno ve škole, lze do následujícího dne balíček uchovat v lednici. Rodiče si mohou pro balíček přijít, případně domluvit s třídní učitelkou jiný způsob odběru.
 
Projekt „Školní mléko“                                                                                                                                         
Česká republika ve spolupráci s Evropskou unií podporuje spotřebu školního mléka; hlavním účelem tohoto programu bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Mezi podporované mléčné výrobky patří kromě mléka i zakysané mléčné výrobky, ovocné svačinky, cereální tyčinky a jiné výrobky zdravé výživy. Od roku 2008 je ve škole v rámci projektu „Školní mléko“ instalován chladící automat na výdej uvedených mléčných výrobků. Dítě má nárok na 1 dotovaný mléčný výrobek každý školní den. Výrobky si děti vyzvedávají kreditní kartou přímo z automatu. Distribuci kreditek zajišťují paní Sojáková a paní Pokorná každou středu od 7:30 do 8:00 v učebně VT1.
 

Informační systém

Školní pěvecký sbor

Soutěž

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Přidat do kalendáře

Připravované akce

Kde nás najdete

kliknutím na obrázek zvětšíte mapu

Statistika návštěvnosti


TOPlist