Domů

Školní metodik prevence

Mgr. Jolana Papoušková
kabinet matematiky (2. patro)
konzultační hodiny:
Po – Pá         7:40 – 7:55
nebo po domluvě kdykoliv
 
metodik prevence proti šikaně na 1. stupni: 
Mgr. Alena Rýznarová
(3. patro)

 Oblasti činnosti školního metodika prevence
 • 1. Metodické a koordinační činnosti
 • 2. Informační činnosti
 • 3. Poradenské činnosti
 1. Metodické a koordinační činnosti
 • - Tvorba a realizace preventivního programu školy
 • - Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • - Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy
 • - Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti
 • - Spolupráce s výchovným poradcem školy
 • - Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP
2. Informační činnosti
 • - Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy
 • - Získávání nových odborných informací a zkušeností
 • - Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů
 • - Tvorba a aktualizace školní nástěnky

3. Poradenské činnosti

 • - Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického
 •   chování.
 • - Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště